Program

2021. szeptember 24.
Plenáris
09.00
Megnyitó
09.15
A 150 éves Magyar Földrajzi Társaság – jubileum és megújulás előtt
09.45
Szantorini késő bronzkori "minószi" kitörése: vulkanológia, geomorfológia, régészet
1. A földrajztanítás módszertani megújulása Makádi Mariann
10.30
Farsang A.–Csíkos Cs.–Jász E.–Császár Zs.–Terepics K.–Pál V.–Szilassi P.–Kapusi J.–Kádár A.: Tevékenység orientált módszertani lehetőségeket és digitális technológiai újításokat kínáló oktatási segédanyag hatékonyság mérése a földrajz oktatásban
10.45
Dr. Kádár Anett–Gubucz-Király Csenge–Cziczelszki Eliza–Csányi Katalin: A tervezői gondolkodás (design thinking) a földrajzoktatás gyakorlatában
11.00
Török Zsolt Győző–Farkas-Németh Zoltán–Kiss Veronika: Előttem van észak? – A térkép és téri tájékozódás kapcsolatának kísérleti vizsgálata az ELTE Lágymányosi Campuson
11.15
Gerlang Vivien: A valóság és ami mögötte van... Tanulók Budapestről alkotott mentális térképei
11.30
B. Pristyák Erika: A településföldrajz tanításának jelentősége az identitástudat kialakításában – tanyán elő tanulók esetében
11.45
Seres Zoltán: Szintézisalkotás a földrajztanítás során együttműködve a természettudományos tantárgyakkal és a történelemmel
12.00
Makádi Mariann: Hozott-e szakmódszertani megújulást a pandémia a földrajzoktatásban?
12.15
Darabos Kata: Szabadulj ki! … avagy digitális szabadulószobák használata földrajzórán
12.30
Varjas János–M. Császár Zsuzsanna–Pirkhoffer Ervin–Nagyváradi László–Száraz Tamás–Vati Tamás–Farsang Andrea: Magyarország Földrajza másképp - Egy oktatási segédanyag fejlesztése Magyarország Földrajzának tanításához
12.45
Dr. Karácsonyi Dávid: Regionális földrajz és a földrajzi ismeretterjesztés lehetőségei a 21. századi Magyarországon
13.00
Kapusi János: A kétszintű földrajz érettségi a célnyelvűség szemszögéből - 15 év tanulságai
13.15
Dr. Kerese Tibor: Lóczy Lajos nyomdokain – Földtudományi tehetséggondozás a Lóczy Lajos Földrajzverseny és a Lóczy Lajos Geográfus Tehetségpontok keretében
13.30
Homoki Erika–Szalmás Anikó–Sütő László: Tehetséggondozás a tudományos diákkörökben
13.45
Makádi Mariann: A GeoMetodika négy éve
2. Földtani környezet – geomorfológia Biró Tamás
13.15
Bertalan László–Szopos Noémi–Nagy Bálint–Anette Eltner: Drónokkal végzett hidromorfológiai monitoring új módszerei a Sajó példáján
13.30
Pusztai-Eredics Alexandra–Kovács Gábor: A kanyarulatfejlődés meghatározása és okainak feltárása a Rába folyó Alsószölnök és Sárvár közötti szakaszán
13.45
VÍG BALÁZS–FÁBIÁN SZABOLCS ÁKOS: Alacsonyhegységi kisvízgyűjtők villámárvíz veszélyének becslése domborzati paraméterek alapján
14.00
Szilágyi-Sándor András–Székely Balázs: Az Uzboi Vallis és a Nirgal Vallis (Mars) vizsgálata
14.15
Kovács Gábor–Németh Viktor–Balázs László–Szabó Gergely–Tóth Tamás: Földrengés-veszélyeztetettség meghatározása morfológiai megközelítésből
14.30
Sipos György–Bartyik Tamás–Petru Urdea–Alexandru Hegyi–Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia–Kern Zoltán–Árvai Mátyás–Sümeghy Borbála–Kiss Tímea: Késő pleisztocén felszínfejlődési folyamatok kapcsolatának vizsgálata a Maros vízgyűjtőjén
14.45
BARTYIK TAMÁS–CRISTIAN FLOCA–FILYÓ DÁVID–MAGYAR GERGŐ–PETRU URDEA–SIPOS GYÖRGY: Fluviális folyamatok vizsgálatának lehetőségei a Maros mentén kvarc szemcsék OSL tulajdonságainak felhasználásával
15.00
Kiss Tímea–Oravecz Fanni–Puskás Regina–Borsi Bettina–Fórián Szilveszter: Mikroműanyagok megjelenése különböző ártéri formák üledékében
15.15
Biró Tamás–Hencz Mátyás–Karátson Dávid–Németh Károly: Vulkanológiai térképezés geomorfológiai szabályszerűségek alapján – példa a Bükkaljáról
3. Innováció a gazdaságföldrajzban Nagy Erika
15.45
Kiss Éva–Uzzoli Annamária: A duális ipari térstruktúra és a hazai egészségipari beruházások összefüggései az Ipar 4.0 korában
16.00
Molnár Ernő: Globális termelési hálózatok és lokális fejlődési perspektívák: a stratégiai összekapcsolódás (strategic coupling) koncepciója
16.15
Pozsgai Andrea–Horváth Eszter: Újragondolt Thünen-modell - agglomerációs mezőgazdaság vizsgálata a Szigetközben
16.30
Nagy Erika–Nagy Gábor–Mihály Melinda: Növekedés és függőség: versengő stratégiák és önkormányzati mozgástér az újrpaiparosodott városi terekben
16.45
Egedy Tamás: A kreatív gazdaság és az infokommunikációs technológiák városföldrajzi hatásai Magyarországon
4. Népességföldrajz Kocsis Károly
10.30
Bajmócy Péter: A természetes fogyás földrajza a Világban
10.45
Benedek Viktória: Romák jövőképe (i)? - esettanulmány egy kárpátaljai kisebbség kisebbségének lehetőségeiről
11.00
Erőss Ágnes–Váradi Monika Mária: A geopolitikai változások és a transznacionális migráció női szemmel: munkanarratívák és női szerepek Kárpátalján
11.15
Pál Viktor–Ilcsikné Makra Zsófia–Fabula Szabolcs: A hely és az identitás szerepe a magyar egészségügyi szakemberek vándorlási döntéseiben
11.30
Molnár József–Tátrai Patrik: A kárpátaljai magyarok családi összetételének változása az ezredfordulót követően
11.45
Borbély Mátyás: A külhoni magyarság iskolázottságának területi összefüggései a diplomások aránya alapján
12.00
Pénzes János–Tátrai Patrik–Pásztor István Zoltán : A roma népesség települési-térségi szegregálódási folyamatának vizsgálata Magyarországon
12.15
Németh Ádám–Josef Kohlbacher: A szubjektív jóllét és a magyar-osztrák határmenti ingázás kapcsolata a Covid-19 idején
12.30
Kovály Katalin: Az etnikai kapcsolatok szerepe a kárpátaljai vállalkozások működésében
12.45
Kovály Katalin–Tátrai Patrik: Az etnikai szocializáció mintázatai a kárpátaljai szórványban élő vegyes családok körében
13.00
Telbisz Tamás–Radeljak-Kaufmann Petra–Bočić Neven: Népességváltozások és természeti adottságok kapcsolata a Krka Nemzeti Park tágabb környezetében (Šibenik-Knin megye, Horvátország)
13.15
Balizs Dániel: Nyelvi tájkép, szimbólumok és alternatív terek mint a lokális hatalmi viszonyok lenyomatai Észak-Macedóniában
13.30
Orbán Erika: Amerikai Egyesült Államokbeli magyar református gyülekezetek népességváltozása az 1990-2015 közötti időszakban, különös tekintettel a jelzett időszakban alapított egyházközségekre
5/A. Tájföldrajz tájökológia Szalai Zoltán
10.30
Viczián I.–Sípos Gy.–Szilas G.–Tóth F. M.–Szeberényi J.: A Duna fattyúágas medermintázatú szakaszainak geomorfológiai fejlődése a holocénben – az óbudai Mocsárosdűlő területén egykor volt Dunaág környezeti rekonstrukciója
10.45
Keszthelyi Ákos Bence: Természetes mintázatok és adminisztratív lehatárolások viszonya
11.00
Hornyák Sándor–Korom Pál Ferenc–Korom Annamária–Karancsi Zoltán: A klímaadaptáció esztétikai szempontú vizsgálata egy tápéi mintaterületen
11.15
Nagy Gábor–Czigány Szabolcs–Dezső József–Lóczy Dénes: A talajnedvesség-visszatartás mértékének becslése térinformatikai módszerekkel TWI és SAVI modellekkel a Dél-Dunántúli-dombság különböző tájhasználatú területein
11.30
Dezső József–Puhl-Rezsek Marietta–Lóczy Dénes–Hüppi, Roman–Tarjányi Ferenc–Horváth László: A terménydiverzifikáció tájalakító hatása a Kiskunságban
11.45
Csikós Nándor: Az élőhely változás hatása a mezei pacsirta egyedszámára Magyarországi mintaterületek alapján
12.00
Imecs Zoltán–Mari László–Máté András–Kohán Balázs–Telbisz Tamás: Erdőborítás változása az Apuseni Natúrpark (Erdélyi-szigethegység) területén – van-e kapcsolat a terület védettsége és az erdőállomány változása között?
12.15
Pozsgai Andrea: Fenntartható-e az agrobiodiverzitás a jelenlegi területhasználat tükrében?
5/B. Tájföldrajz tájökológia Szalai Zoltán
13.00
Gulyás Ágnes–Kacsova Csenge: Klímatudatos városi faállomány ökoszisztéma szolgáltatásainak értékelési lehetőségei
13.15
Szilassi Péter–Soóky Anna–Bátori Zoltán: Özönnövények a tájban: a biológiai invázió földrajzi hátterének vizsgálata magyarországi esettanulmányok példáján
13.30
Dr. Konkoly-Gyuró Éva–Csőszi Mónika: Tájkarakter kutatás Magyarországon
13.45
Erdei Tímea–Boromisza Zsombor–Valánszki István: Tájkarakter elemzés és értékelés a helyi érintettek bevonásával a Tápió-vidék mintaterületen
14.00
Dr. Konkoly-Gyuró Éva: Sopron térsége és a Fertő-táj tájkarakter elemzése és alkalmazása
14.15
Jombach Sándor–Keszthelyi Ákos Bence: A Gerecse tájtörténete és tájkarakter-típusainak meghatározása
14.30
Kolcsár Ronald András–Csete Ákos Kristóf–Szilassi Péter: Zöldfelület ellátottság telekszintű geoinformatikai elemzése Szeged példáján
6. Településföldrajz településökológia Kovács Zoltán
15.15
Tolnai Gábor Nándor: A fogyasztásorientált vízparti megújulás, és annak megjelenési formái Budapesten
15.30
Valánszki István–Ladányi Márta–Jombach Sándor–Filepné Kovács Krisztina: A kulturális ökoszisztéma szolgáltatások a területhasználatok és a védett területek tükrében – Közösségi térképezési esettanulmány
15.45
Máté Éva–Pirisi Gábor: A vidéki településhálózat perforálódása – Kísérlet egy elméleti koncepció elemzésére statisztikai eszközökkel
16.00
Bányászné Dr. Kristóf Andrea: Régi-új urbanizációs tendenciák a budapesti agglomeráció déli szektorában
16.15
Siskáné Dr. Szilasi Beáta–Mihályi Helga–Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga: Társadalmi és települési konfliktusok vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
16.30
Nagy Gábor: Válságkezelés a lakáspiacon – a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének területi és társadalmi tanulságai
16.45
Dr. Izsák Éva: Városföldrajzi kutatások a budapesti egyetemen
7. Történeti földrajz Farkas György
10.30
Szalai Gábor: A Dél-Dunántúlon élő felvidéki magyarok etnikai és politikai földrajzi vizsgálata: kitelepítés, tér és identitás köztes-európai összehasonlításban
10.45
Szabó Róbert: A mohácsi csata, Szigetvár ostroma és a második mohácsi csata kutatási előzménye földrajzi megközelítésben
11.00
Kiss Márton: A Rákóczi-szabadságharc emlékezeti térképe a 21. században
11.15
Elekes Tibor: Közigazgatás földrajzi változások Medgyesszéken a 14. századtól napjainkig
11.30
Mikle György: Térbeli mintázatok történeti perspektívában: egy területi adatbázis elemzési lehetőségei
11.45
Dr. Szónoky Miklós: Új földtudományi és személyes (családi) adatok Magyar László életművének tanulmányozásához
12.00
Farkas György: Meg nem vívott „hídfőcsaták”? – Néhány mozzanat a „dunai határ” kialakulásának háttér-történetéből
8.1. Turizmus és térérzékelés Berki Márton
10.30
Michalkó Gábor–Damla Bal–Erdélyi Éva: „És lőn este és lőn reggel”: a napszakokhoz kötődő miliőben rejlő turisztikai potenciál Belső–Erzsébetváros újrapozícionálásában
10.45
Rátz Tamara: A jó hely – Gyerekek mint turisták véleménye és preferenciái
11.00
Karancsi Zoltán–Katona Zoltán–Győri Ferenc: A Tisza arcai 2.0, avagy térinformatikai támogatású tájesztétikai vizsgálatok
11.15
SCHULTZ Éva: Múzeum és tértermelés. Az érzékelt, az elgondolt és a megélt tér, mint vonzerő
11.30
Gászné Bősz Bernadett: Tértermelés és térérzékelés örökségturisztikai helyszíneken
8.2. Turisztikai trendek Michalkó Gábor
12.00
Tóth Bettina: A hazai gasztrofesztiválok működése a pandémia előtt és után
12.15
Donka Attila–Gyuricza László: A hazai lassú turizmus esélyei a gyorsuló világban
12.30
Nod Gabriella–Mókusné dr. Pálfi Andrea–dr. Aubert Antal: A magyar desztinációmenedzsment helye a turizmus nemzetközi viszonylatában
12.45
Tóth Dávid: Élményközpontú szolgáltatásfejlesztések a repülőterek kontextusában
13.00
Dr. Szónokyné Dr. Ancsin Gabriella: Klímaváltozás és a turizmus
13.15
Dr. Gyurkó Ádám: Magyarország vendégforgalmának területi átrendeződése 2020 után
8.3. Turizmusföldrajz: hazai esettanulmányok Michalkó Gábor
14.00
Szabó Balázs Attila: ADALÉKOK A MAGYAR LMBTQ KÖZÖSSÉG UTAZÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATAIHOZ
14.15
Czuczor Krisztina: Bihar megyei kereskedelmi szálláshely szolgáltatók és vendéglátó egységek szerkezeti jellemzői, a vállalkozások térbeli vetületei
14.30
Süli Dorottya–Pál Viktor: Földrajzi nevek megjelenése és szerepe a desztinációk imázsformálásában, a Szegedi Ifjúsági Napok példáján
14.45
Dr. Tömöri Mihály–Ilyés Noémi–Prof. Dr. Michalkó Gábor: Kereskedők, üzletelők, bevásárlóturisták: az informális gazdaság és a turizmus határmezsgyéjén
15.00
Dr. Szabó Géza: Klasszikus kutatási módszerek és új eredmények Dél-Baranya turizmusában
8.4. A turizmus környezeti hatásai – aktív turizmus Karancsi Zoltán
15.30
Dr. Benkhard Borbála–Czicze Gábor: Vadkempingezés: szélesedő spektrum, súlyosbodó problémák
15.45
Nagy Balázs–Kovács József–Felkai Péter–Ignéczi Ádám: Az extrém környezet hatása a "csúcsvadászatra": a legmagasabb V7S-kihívás - Ojos del Salado (6893 m, Chile/Argentína)
16.00
Hirth Zsófia: Kegyetlen turizmus – Az elefántlovaglás és a Tigris templom valódi ára
16.15
Máltesics Péter: Természetjárás a Bakony-Balaton Geoparkban – a tanösvények látogatóinak elégedettség vizsgálata
16.30
Cs. Nagy Ádám–Kozics Anikó–Sütő László: Hazai turistautak felmérése és turisztikai-földrajzi elemzése
16.45
Remenyik Bulcsú–Feketéné Benkó Kata–Szabó Lajos: Turizmus és innováció, a felhagyott bányaterületek turisztikai hasznosításai Magyarországon
9. Terület- és településfejlesztés Szabó Pál
14.15
Enyedi Fruzsina: A városi zajterhelés és a társadalmi konfliktusok összefüggéseinek megjelenése mentális térképeken Szeged példáján
14.30
Simon István Krisztián: A helyi értékek és helyi termékek megjelenése Nógrád megye településfejlesztési dokumentumaiban
14.45
Kozma Gábor: A helyi önkormányzatok helyi adó kivetési gyakorlatának vizsgálata Magyarországon
15.00
Varga György: A társállattartás területisége és fejlesztéspolitikai vonatkozásai
15.15
Salamin Géza–Péti Márton: A térbeli tervezés legújabb európai folyamatai és magyarországi lehetőségei
15.30
Iváncsics Vera–Filepné Kovács Krisztina: Városi növekedés a tér, az idő és a funkció dimenziók mentén 12 hazai középváros mintáján
15.45
Dömötör Mihály–Dr. Fekete Dávid–Sárai-Szabó Kelemen: Szerzetesrendek településfejlesztési hatásai a települési hierarchia különböző szintjein
16.00
Dr. Szilvácsku Miklós Zsolt: Tájszintű együttműködések szükségessége és jó példái
16.15
Kukely György: Térségi stratégiaalkotás az aktív turizmus fejlesztésére
16.30
Szalai Ádám: Városfejlesztési irányok változó hangsúlyai: az okosváros-koncepció és a COVID-19 válságra adott lokális válaszok
16.45
Kuszinger Róbert–Dr. Wilhelm Zoltán–Dr. Zagyi Nándor: Fejletlen Észak, fejlett Dél? – A regionális különbségek változásai Indiában
10. Globális változások kárpát-medencei hatásai Telbisz Tamás
14.15
Mika János: A globális klímaváltozás regionális sajátosságai a Kárpát-medencében az IPCC hatodik jelentése (2021. augusztus) alapján
14.30
Mezősi G.–Kiss T.–Ladányi Zs.–Bata T.: A klímaváltozás hatása az Alföld néhány természeti veszélyére
14.45
Pinke Zs.–Decsi B.–Kardos Máté K.–Kern Z.–Kozma Zs.–Pásztor L.–Ács T.: A klímaváltozás hatása az európai és a magyar búza és kukorica terméshozamokra
15.00
Mika J.–Károssy Cs.–Lakatos L.: A PÉCZELY-FÉLE CIRKULÁCIÓS TÍPUSOK GYAKORISÁGI TENDENCIÁI A GLOBÁLIS VÁLTOZÁSOK TÜKRÉBEN (1881-2020)
15.15
Lakatos László: A szőlőtermesztés éghajlati kockázatának vizsgálata a közeli és távoli jövőben a magyarországi borvidékeken
15.30
Dian Csenge–Pongrácz Rita–Bartholy Judit–Talamon Attila: Az épületenergetikát meghatározó hőmérsékleti paraméterek alakulása az éghajlatváltozás hatására
15.45
Bartók Blanka–Ilona Judit–Weidinger Tamás: Erdély történeti éghajlati adatsorai (1871-1918)
16.00
Varga György–Gresina Fruzsina–Rostási Ágnes: Szaharai por és éghajlatváltozás
16.15
Buday Tamás–Kovács Tamás: Talajhőmérséklet-léghőmérséklet kapcsolat vizsgálata 1951-1990 közötti magyarországi adatsorokon
11. Geopolitika Izsák Éva
10.30
Bagdy Ábel–Wilhelm Zoltán: A „modinomics” és területi hatásai Indiában
10.45
Bózsó Péter Tamás: A kelet-európai gázvezetékek és Magyarország a geopolitikában
11.00
Kovalcsik Tamás: A kontextus hatás jelenléte Budapest választói magatartásában
11.15
Kőszegi Margit–Bottlik Zsolt–Telbisz Tamás–Gruber Péter: A mindenható állam a természet védelmében? Posztszocialista nemzeti parkok Magyarországon, az Aggteleki Nemzeti Park példáján
11.30
Majdán Miklós: A modern Bulgária határainak kialakulása 1878-tól
11.45
Dr. Alpek B. Levente–Oláh Dániel: Az innovációs potenciál mérésének dimenziói és területi jellegzetességei Magyarországon
12.00
Mozga Gábor: Klasszikus ütközőzónából egy új hatalmi erőcentrum? – Köztes-Európa a geopolitikai, politikai földrajzi és politikatudományi elméletek rendszerében
12.15
Sümeghy Dávid–Dr. Reményi Péter: Kontextuális hatások a választási földrajzban – Bosznia-Hercegovina példája
12.30
Perényi Bálint: Magyarország a Zeitschrift für Geopolitikban
12.45
Kovács Áron: Magyarország és a balkáni országok közúti közlekedésének területi összefüggései
13.00
Hajdú Zoltán: Miért szerzetesek voltak aktívak a magyar geopolitikai gondolkodás formálásában a II. világháborúig?
13.15
Szilágyi István: Multipoláris világrend és geopolitika. Az orosz birodalomépítés neoeurázsia alapjai és a Nagy Eurázsai Partnerség stratégiája
13.30
Tátrai Patrik: Többnyelvű helységnévtáblák kihelyezésének politikája a Kárpát-medencében: helyi alkuk és hátterük
12. New trends in Quaternary research Horváth Erzsébet
10.30
Fatemeh Nooshin Nokhandan–Erzsebet Horvath: An assessment on the impact of anthropogenic activities in loess covered regions – A case study of Dousti dam, Northeast Iran
10.45
Khormali, F.–Kehl M.–Frechen M.: Loess-Paleosols and Modern soils of Northern Iran, Paleoclimatic implications
11.00
Á. Novothny–B. Kiss–T. Sági–B. Bradák–Eric A. Oches–W. D. McCoy–Ch. Thiel–G. Surányi–T. Végh–J. Szeberényi–D. Csonka–G. Barta–D. Kaufman–Th. Ntaflos–E. Horváth: Luminescence dating of loess-paleosol sequences containing the Bag Tephra from the N-Carpathia
11.15
E. Horváth–Á. Novothny–G. Barta–J. Szeberényi–D. Csonka–T. Végh–B. Bradák: Reconstruction of the last 350 ka development of Basaharc loess-paleosol section (Hungary) based on complex and multiproxy investigation
12. Új irányok a negyedidőszak-kutatásban Horváth Erzsébet
11.30
Árvai Mátyás–Sipos György–Petru Urdea–Kern Zoltán: A Maros durvaszemcsés folyóvízi üledékéből előkerült szubfosszilis uszadékfák dendrokronológiai és radiokarbon vizsgálata
11.45
FILYÓ D.–BARTYIK T.–MAGYAR G.–S. B. MARKOVIĆ–M. B. GAVRILOV–SIPOS GY.: A késő-pliesztocén porfelhalmozódás ütemének vizsgálata a zentagunarasi löszfeltárás esetében különböző OSL kormeghatározási technikák segítségével
12.00
Gresina Fruzsina–Farkas Beáta–Fábián Szabolcs Ákos–Szalai Zoltán–Varga György: Eolikus üledékek granulometriai elemzése automata statikus képfeldolgozással
12.15
Magyar Gergő–Sipos György–Bartyik Tamás– Bozsó Gábor–Tóth Mária–Szabó Máté: Késő-pleisztocén és holocén homokmozgások idejének, valamint a kvarc frakció OSL érzékenységének összehasonlító elemzése a Duna-Tisza köze futóhomok területein
12.30
Szeberényi J.–Csonka D.–Novothny Á.–Bradák B.–Horváth E.–Barta G.–Kovács J.–Végh T.–Király Cs.–Németh T.–Viczián I.–Karlik M.–Gresina F.–Varga Gy.: Spektroszkópos mérések a löszkutatásban – lehetőségek és korlátok
13. Talajföldrajz talajosztályozás Farsang Andrea
15.15
Árvai Mátyás–László Péter–Takáts Tünde–Kovács Zsófia Adrienn–Pásztor László: „Alsóban az élet” – a hazai talajok egészségi állapotát jellemző mikrobiológiai aktivitást feltérképező közösségi tudomány program előzetes eredményei
15.30
Takáts Tünde–Mészáros János–Albert Gáspár–Pásztor László: A talajképző kőzet távérzékelésből származó adatokon alapuló digitális térképezése
15.45
Nagy Gábor–Lóczy Dénes–Czigány Szabolcs: Fenntartható nedvességgazdálkodás a talajban: A földhasználat hatása a talaj vízgazdálkodására gyümölcsös, legelő és szántóföld esetében
16.00
Mészáros János–Laborczi Annamária–Szatmári Gábor–Pásztor László: Magyarország nyílt talajfelszíni műholdkép mozaikjának pontosságvizsgálata országos talajtérképezési példákon keresztül
16.15
Csányi Katalin–Kiss Cintia–Farsang Andrea: Mezőgazdasági és közlekedés eredetű szennyezések meghatározása padláspor minták segítségével Szegeden
16.30
Solymos Karolina–Babcsányi Izabella–Farsang Andrea: Mezőgazdaságilag hasznosított területekre kijuttatott nanorészecskék környezeti viselkedése és potenciális kockázatai
16.45
Kovács Zsófia Adrienn–Mészáros János–Árvai Mátyás–Laborczi Annamária–Szatmári Gábor–László Péter–Pásztor László: Talaj szervesszén térképezés a PRISMA műhold és a LUCAS SOIL adatbázis alapján
14. Elméleti és gyakorlati megközelítések a térinformatikában Szabó Szilárd
15.00
Tóth Veronika Zsófia–Jung András: A Balatoni algásodás távérzékeléses vizsgálata
15.15
Mester Tamás–Balla Dániel–Szabó György: A talajvíz tisztulási folyamatainak értékelése a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését követő időszakban többváltozós statisztikai elemzések és GIS alkalmazásával
15.30
Kovács-Győri Anna–Juhász Levente: A városi élhetőség elemzésének térinformatikai alapú megközelítése Budapest és Szeged példáján keresztül bemutatva
15.45
Árvai Mátyás–Fekete Károly– Pásztor László–Kőmíves Tamás: Környezeti adottságok hatása a társadalmi, gazdasági jellemzőkre a Dél-Alföld járásaiban
16.00
Kovács Dániel Márton–dr. Kovács István Péter–dr. Ronczyk Levente: Kritikus infrastruktúra elemek vizsgálata InSAR technológiával Pécs térségében
16.15
Jakobi Ákos: Mobilitási és hálózati metrikák a humán térpályák csoportszintű meghatározásában
16.30
Nagy Loránd Attila–Szabó Gergely–Bertalan László: UAV alapú felszínmodellek összehasonlító vizsgálata eltérő feldolgozási környezetekben
16.45
Dr. Utasi Zoltán: Kataszteri adatbázisok minősége és integrálási lehetőségeik térinformatikai rendszerben
15. Energiaföldrajz – fenntartható energiagazdálkodás Munkácsy Béla
12.30
Póka Cintia: A szőlővenyige tüzelési célú hasznosításának elmélete és gyakorlata Olaszliszka hegyközség területén
12.45
Soha Tamás– Papp Luca–Csontos Csaba–Munkácsy Béla: A szubsztrátumok magas növényi hulladék részarányának térbeli kivetülése és jelentősége a biogázüzemek telephelyeinek kiválasztásában, méretezésében és az erőforrás-gazdálkodásban
13.00
Soha Tamás–Hartmann Bálint: Power-to-gas létesítmények telephelyválasztását segítő döntés-előkészítési folyamatok térinformatikai támogatása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
13.15
Nagy Bence: Az energiatudatosság és az energiaszegénység vizsgálata egy borsodi mintaterületen
13.30
Zakar Máté: Bioüzemanyagokkal kapcsolatos attitűdfelmérés a magyar autósok körében
13.45
Óvári Ágnes: Életciklus-elemzés a települési hulladékkezelésben, mint az üvegházhatású gázok kibocsátásának városi szintű csökkentését támogató eszköz
14.00
Vaszkó Csaba: Integrált tájhasználaton alapuló megújuló energiatermelés
14.15
Csontos Csaba–Harmat Ádám–José Campos–Soha Tamás–Csüllög Gábor–Munkácsy Béla: Rurális hőenergia-tervezés
16. Social and economic geography session Timár Judit
11.30
Fernando Arturo Mendez Garzón–István Valánszki: Assessment of the effects of The Colombian armed conflict on the environment: A review
11.45
Nguyen Tran TUAN–Gábor HEGEDŰS: Households’ livelihoods change due to land acquisition in the case of three metropolitan regions in Vietnam
12.00
Heba Marey–Kozma Gábor–Szabó György–Pénzes, János: Investigate Renewable Energy production challenges and Opportunities in Egypt
12.15
Damla Bal: Investigating tourism milieu of the Jewish Quarter in Budapest: content analysis of Tripadvisor
12.30
José Campos: Modelling residential electricity demand in Hungary – Can we meet the demand with wind and solar power?
12.45
Hossein Mousazadeh: Sense of place attitudes on Quality of life outcomes among urban dwellers nearby the Danube river: A qualitative study
13.00
Musa Hissen–Árpád Csámer: The Social and economic geography of Sudan, East-North Africa after South Sudan secession
13.15
Judit Timár– Katalin Kovács: PRODUCING DISCOURSES ON SPATIAL JUSTICE IN EUROPEAN CITIES
17. Physical and environmental geography session Lóczy Dénes
14.00
Behnam Ata–János Pénzes –Ayoub Barkat–Reza Sarli: Assessment Potential of Wind Energy in Hungary using GIS methods
14.15
Ramzi Benhizia–Feyrouz Ahlam Saidi: Desertification in Algeria,monitoring the degradation of “El Djelfa region”
14.30
Ali Shebl–Árpád Csámer: Evaluation of geomorphological features as predisposing factors of Natural Geological Hazards: a case study in the Egyptian Eastern Desert
14.45
DIAA E. HAMED–SÁNDOR KOVÁCS–ENAS MUHAMMED–TIBOR BORZA–KÁROLY FIALA–GERGŐ GÁL–TÍMEA KISS–GYÖRGY SIPOS: Mapping the condition of artificial levees using different methods along the Lower Tisza River, Hungary
15.00
Vilmos Steinmann: Estimating the formation time of the Martian valley network
15.15
Ahmed Mohsen–Ferenc Kovács–Tímea Kiss: Sediment Dynamism in the Confluence Zone of the Tisza and Maros Rivers Based on Sentinel-2 Satellite Imageries
15.30
Viviána Jó–Ádám Ignéczi–László Mari–Balázs Nagy: Surface velocity measure on glaciers in the Southern Patagonian Ice Field using Tracking, DEM and GIS methods

Támogatóink, partnereink – Our Sponsors and Partners