Kutatásomban e fesztivál fogalom ünneplésre szánt téma, a megcélzott közönség és volumen, valamint a célrendszer komponensek vizsgálatával foglalkozom a magyarországi gasztrofesztiválok példáján. Keresem a választ arra, hogy a pandémia előtt működött gasztrofesztiválokat hogyan lehetett tipizálni az ünneplésre szánt gasztronómiai téma alapján, feltárom, hogy a gasztrofesztiválok hogyan oszlottak meg a célcsoport, volumen és területi jelentőség szerint, valamint milyen célból jöttek létre a vizsgált rendezvények. Mindemellett feltárom a különböző erőforrásokat biztosító érdekcsoportok szerepét a gasztrofesztiválok működésében. Végezetül összefüggéseket keresek a vizsgált szempontok között, és keresem a választ arra, hogy a COVID-19 milyen változásokat hozhat az eredményekben.

Kérdéseim megválaszolásához összegyűjtöttem a magyarországi gasztrofesztiválokat a 2019-es évre vonatkozóan tartalomelemzés segítségével, mely rendezvények szervezői körében kérdőíves vizsgálatot végeztem 2020-ban, 46%-os válaszadási aránnyal. A kérdőív zárt kérdéseiből mutatókat képeztem K-Közép klaszteranalízis segítségével, melyek a rendezvények témájára, volumenére és erőforrásoktól való függőségükre utalnak. A kapott eredmények közötti összefüggések feltárása érdekében 37 gasztrofesztivál szervezőjével készítettem interjút.

Eredményeim alapján az elérendő célok nagymértékben befolyásolják a gasztrofesztiválok volumenét, területi jelentőségét, célcsoportját, hiszen például az elsősorban a társadalmi előnyök elérése érdekében működő gasztrofesztiválok kis léptékű, helyi, közösségi rendezvényként voltak definiálhatók, míg a turizmusorientált rendezvények a gazdasági előnyöket helyezték előtérbe. A gasztrofesztiválok témájának és céljainak összefüggése például azt mutatja, hogy számos település saját, új gasztronómiai értéket kreált magának gasztrofesztivál keretében, annak érdekében, hogy összekovácsolja a helyi közösséget, vagy javítsa a település imázsát. A téma és a volumen is szoros összefüggést mutatott, ugyanis például az étel kínálásának módja és az ehhez kapcsolódó infrastrukturális feltételek jelentősen befolyásolták a fesztiválok befogadóképességét, így volumenét, illetve sok esetben a zenei programkínálattal igyekeztek látogatókat vonzani a gasztrofesztiválra, nem a gasztronómiai élmények ígérete által. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy ugyan e három vizsgált szempont kölcsönösen befolyásolta egymást, azonban e szempontok erősen függtek a különböző erőfforásokat biztosító érdekcsoportoktól. Ugyanis a rendelkezésre álló erőforrások (például állami pályázati támogatás, önkéntes segítők) mennyiségétől függött, hogy a rendezvények milyen célokat tudtak elérni, mekkora volt a rendezvények volumene, és milyen programkínálatot tudtak nyújtani az érdeklődőknek. Meglátásom szerint az érdekcsoportoktól való függőség a COVID-19 okozta korlátozások enyhülése után még inkább erősödni fog átalakítva a jövőbeli gasztrofesztivál kínálatot, melyhez várható jövőképeket vázolok fel.