A területi beágyazódást megtestesítő globális-lokális kölcsönhatásrendszert helyezi új megvilágításba a stratégiai összekapcsolódás (strategic coupling) globális termelési hálózatok elméletében gyökerező koncepciója. E megközelítés a globális-lokális kapcsolatokat a globális (vagy regionális) termelési hálózatok részeként működő transznacionális vállalatok, illetve a „lokális szint” többnyire tudatosan formált kölcsönhatásaiként kezeli. Utóbbit ugyanakkor, a GPN elmélet többléptékű térszemléletéből adódóan, különböző – szupranacionális, nemzetgazdasági, regionális és helyi – területi szinteken érvényesülő adottságok, valamint az azokat alakító intézmények összegződéseként értelmezi.

Előadásomban körüljárom a stratégiai összekapcsolódás koncepciójának fontosabb elemeit, továbbá a nagyvilágból és saját (hazai) empirikus vizsgálataimból kiemelt példákkal illusztrálom félperiféria szempontjából releváns, a honi gazdaságföldrajzi kutatásokban is adaptálásra érdemes tanulságait.