Kutatásunk három pillére közül az első a szovjet rendszer nemzeti parkokhoz fűződő ideológiáját mutatja be. A Szovjetunió ideológiai megfontolásból minden nemzetközi mozgalmat támogatott, így a természetvédelem hálózatának kiépítését is. Nagybüszkeséggel alakított ki különböző méretű és típusú védett területeket a hatalmas államban. Szintén ideológiai okokból azonban nem vette át a nyugati imperialista terminust, a védett területek egyikére sem alkalmazták a nemzeti park elnevezést. Az enyhülés politikájával végül a keleti blokk megszálltállamaiban, valamint a szovjet szocialista tagköztársaságokban nyílt lehetőség nemzeti parkok alapítására.

A második pillér a keleti blokk társadalmainak attitűdjét veszi górcső alá. Ezen országok történetébenkiemelkedő jelentőséggel bír a rurális társadalom és kapcsolata a földdel. A paraszti dominanciájútársadalmak földhöz jutott népességét a szovjet mintára kiépülő gazdasági rendszer ellehetetlenítette,a kollektivizálással legfőbb értékétől fosztotta meg az itt élőket. A területek feletti állami ellenőrzés akeleti blokk országaiban éppen ezért jelentős ellenérzést váltott ki, ami hosszú évtizedeken át lappangófeszültségként élt a társadalmakban. Ilyen történelmi szituációban nem feltétlenül alakult ki azemberekben a pozitív attitűd az állam által ellenőrzött nemzeti parkok felé.

A harmadik pillér konkrét példákkal szemlélteti a posztszocialista társadalom változó negatívattitűdjének hátterét. A rendszerváltás után is minden természetvédelem érdekében hozottszabályozás a helyi lakosság körében ellenérzést vált ki, a korlátozó hatalom újraéledéseként élik meg.A földjeiket visszakapó embereknek azzal is szembesülniük kellett, hogy a kapitalista gazdaságban tőkehiányában nem válhatnak versenyképes termelőkké, ezért a hagyományos mezőgazdaságitevékenységeket néhány év alatt feladták és jobb megélhetést hozó munkák után néztek. Ebben akontextusban viszont már felértékelődött a nemzeti parkok területe, ami külföldi (nyugati)támogatásokat, turisták növekvő létszámát, ezáltal bevételek gyarapodását, munkahelyek teremtésétis hozták magukkal.