Bizonyára ez is szerepet játszott abban, hogy az elmúlt évtizedekben a határok és határvidékek, valamint az ott zajló rendkívül szerteágazó folyamatok a transz- és multidiszciplináris kutatások fókuszába kerültek. A határok alapvetően dichotóm természetűek: egyrészt választóvonalat képeznek a különböző nemzetek, kultúrák, társadalmi és gazdasági rendszerek között, másfelől ugyanakkor lehetővé teszik a kapcsolatok kialakítását, az együttműködést, a különbözőségekből fakadó kölcsönös előnyök kiaknázását. A határok mentén tapasztalható gazdasági, társadalmi, kulturális, táji stb. különbségek fenntartásában és hasznosításában a turizmus kulcsfontosságú szerepet tölt be. E turisztikai mobilitás tekintélyes része a nemkonvencionális turizmus égisze alá tartozik, hiszen a tartózkodás regisztrálására nem vagy nem teljes körűen kerül sor, másrészt az utazók motivációja és fogyasztói magatartása gyakran a turizmus hagyományos értelmezési tartományának mezsgyéjén vagy azon kívül helyezkedik el. A határ menti térségekben megvalósuló nemkonvencionális turisztikai tevékenységek és az azokat kiszolgáló kínálati elemek az átfedések, valamint az egyes országok egymástól eltérő szabályozási rendszerei következtében a legális–informális–illegális skála különböző pontjain helyezkednek el. Az előadás célja, hogy a nemzetközi és a hazai szakirodalom áttekintésére építve feltárja a határon átnyúló tevékenységek kereskedelem-orientált turisztikai aspektusait. Ezen belül elsősorban azok a kereskedelmi tevékenységek kerülnek fókuszba, amelyek összefüggésbe hozhatók a turizmussal, mert egyrészt közvetve vagy közvetlenül szolgálják a turisták áramlását, másrészt a szállítás és/vagy az értékesítés részben vagy egészben a turista szerepében, illetve a turisták számára zajlik. Jelentős hangsúlyt kap a csempészet jelensége, amelynek derékhadát a dohány, a drog és a fegyverek illegális transzfere adja, de a határbiznisz olyan sajátos aspektusai is ismertetésre kerülnek, mint a mezőgazdasági és a turisztikai orientációjú időszakos munkaerőáramlás, a használtcikkek sajátos kereskedelme, illetve a kettős állampolgárok választással összefüggő utazásai.