Az elemzés a Központi Statisztikai Hivatal, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint a GeoX Kft. adatira támaszkodik. A vizsgált indikátorok elérése az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszeren keresztül történt. A munka alapját az innováció fogalmi kereteinek áttekintése, majd az elméleti keretrendszerre kidolgozott és több lépcsőben kialakított végül 16 mutatót tartalmazó indikátortábla, az ebből létrehozott faktoranalízis segítségével felépített faktorok, valamint index képezik. A térszerkezeti elemek azonosítása hot-spot elemzés, valamint területi autokorrelációs vizsgálatok segítségével történt.

Az előadás kitér az innováció egy lehetséges értelmezési keretére a térbeliség relációjában, az innovációs potenciál index bemutatására, valamint több területi differenciáló faktor azonosítására. A kapcsolódó vizsgálat az innovációs potenciál kérdéskörét hét dimenzión keresztül települési szinten közelíti. Az elemzésbe vont mutatószámok lefedik a munkapiac, a hálózatosodás, a vállalati, az elérhetőségi, a tudástermelési, a társadalmi aktivitás, valamint az iparági potenciál több elemét. Az összevont index segítségével feltárásra került a hazai innovációs térszerkezet több aspektusa, sűrűsödési pontjai, területi differenciái.

A kapott eredmények hozzájárulhatnak az innováció kérdéskörének egyes elemei térszerkezet mintáinak azonosításához, több tényezőjének megismeréséhez a regionális gazdaságfejlesztési programok megalapozásához, a helyi gazdaság abszorpciós képességének, innovációs potenciáljának feltárásához.